ODDŁUŻANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO

Jesteśmy na rynku usług finansowych od 1999 roku
zadzwoń 695387448
ODDŁUŻANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO
supraxconsulting elbląg www.supraxconsulting.pl

RESTRUKTURYZACJA KLUCZEM DO ODDŁUŻaNIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Oddłużanie gospodarstwa rolnego poprzez restrukturyzację

Jeśli mówimy o osobach fizycznych z kłopotami finansowymi zaraz na myśl przychodzi nam upadłość konsumencka i kwestia oddłużenia. Gdy myślimy o przedsiębiorstwie z problemami, utratą płynności finansowej, niewypłacalnością jako rozwiązanie jawi się nam proces restrukturyzacji, a na końcu ostatecznie upadłość przedsiębiorcy.

Co jednak, gdy problemy finansowe ma przedsiębiorstwo rolne? O jakim wyjściu z sytuacji może myśleć właściciel gospodarstwa rolnego, czy ma możliwość skorzystania z dobrodziejstw działań restrukturyzacyjnych?

Tak, restrukturyzacja gospodarstwa rolnego jest możliwa, choć oczywiście muszą zostać spełnione pewne warunki.

Na początek warto wspomnieć, że z restrukturyzacji mogą skorzystać przedsiębiorcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ponieważ to właśnie oni posiadają zdolność restrukturyzacyjną.

Przedsiębiorcą będzie więc rolnik, także indywidualny, prowadzący działalność gospodarczą (wszelkie wątpliwości znosi istnienie wpisu działalności do rejestru CEIDG). Jednak również rolnik, który prowadzi działalność gospodarczą, a nie figuruje we wspomnianym rejestrze może zostać objęty działaniami restrukturyzacyjnymi.

Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie znajdują zastosowania w stosunku do:

  • osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie: uprawy rolne, chów zwierząt, ogrodnictwo i warzywnictwo,
  • osób zajmujących się rybactwem śródlądowym,
  • rolników wynajmujących pokoje,
  • rolników zajmujących się przyjmowaniem i obsługą turystów,

jednak wszystkie wymienione podmioty mogą podejmować działania w oparciu o przepisy dotyczące restrukturyzacji, co oznacza, że przedsiębiorstwo rolne może złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego.

ODDŁUŻANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO

Rolnik a przedsiębiorca w obliczu prawa restrukturyzacji oddłużania gospodarstwa rolnego

Oczywiście, każdorazowo należy z całą pewnością stwierdzić, że w danym przypadku mamy do czynienia z przedsiębiorcą, dlatego każdy przypadek analizowany jest indywidualnie. W orzecznictwie sądowym znajdujemy wzmiankę, że za przedsiębiorcę nie zostanie uznany rolnik, który gospodarstwo prowadzi jedynie w celu zaspokajania swoich potrzeb. Rolnik jest zaś przedsiębiorcą w sytuacji, gdy jego działalność jest znacząca, sprzedaje pewne ilości produktów, wystawia faktury. Pod uwagę należy wziąć obszar prowadzonego gospodarstwa rolnego, zakres działalności, model, sposób organizacji itp. Pierwszym krokiem jest więc uznanie, że rolnik jest rzeczywiście przedsiębiorcą w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, kolejnym krokiem ku restrukturyzacji jest ocena, czy dane przedsiębiorstwo ma realne szanse na przetrwanie i czy pomoc jest zasadna i możliwa (ma to znaczenie w przypadku małych przedsiębiorstw rolnych). Pomoc małym przedsiębiorstwom rolnym, które popadły w poważne kłopoty finansowe, musi najczęściej polegać na całościowej modernizacji gospodarstwa. Co ciekawe, rolnicy mają zdolność restrukturyzacji, a w wielu przypadkach nie mają zdolności upadłościowej (prowadzi gospodarstwo, a nie prowadzi działalności). Sztuką jest jednak dobranie najlepszej drogi restrukturyzacji, czyli jednego z czterech rodzajów postępowania. I tu zaczyna się rola doradcy restrukturyzacyjnego, którego zadaniem jest ocena sytuacji i wskazanie najskuteczniejszego rodzaju postępowania i możliwości podjęcia działań naprawczych w przedsiębiorstwie rolnym.

Zalety prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego gospodarstwa rolnego

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego daje rolnikowi ochronę przed egzekucją oraz tak potrzebny czas na podjęcie stosownych działań. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa rolnego może polegać na rozpisaniu należności od nowa, na rozłożeniu ich na raty. Zawsze także na sprawdzeniu możliwości, jakimi dysponuje rolnik prowadzący swoje gospodarstwo, które pozwolą mu pozbyć się zadłużenia, a jego wierzycielowi odzyskać należność. I co ważne, cały plan restrukturyzacji gospodarstwa ma także spowodować, że podobne problemy nie pojawią się w przyszłości, że przedsiębiorstwo będzie mogło funkcjonować bez obciążenia. Cały sens restrukturyzacji to analiza sytuacji w danym przedsiębiorstwie, próba znalezienie wyjścia z impasu i niedopuszczenia do jego powtórzenia. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu rolnika, doradca restrukturyzacyjny przygląda się profilowi przedsiębiorstwa i analizuje, co można zmienić, aby funkcjonowało ono lepiej, generując zyski, a nie straty. Ważne jest także i to, że zazwyczaj wierzyciel rolnika jest w dość trudnej sytuacji, bowiem nieruchomości rolne mogą być wyłączone spod egzekucji i niestety są także trudne do zbycia. Dlatego też układ jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ umożliwia odzyskanie należności. Niestety, wierzyciele nie zawsze godzą się na takie rozwiązanie.

ODDŁUŻANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO

Restrukturyzacja oddłuzanie małych gospodarstw rolnych

W przypadku małych gospodarstw rolnych pojawiają się przecież te same pytania, co w przypadku tych większych, które bezsprzecznie prowadzą działalność gospodarczą. Tak samo jak w przypadku tych większych, właściciele również często zastanawiają się jak wyjść z długów?

Pytanie czy mogą skorzystać z prawa restrukturyzacyjnego? Tak, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą i nie należy tego utożsamiać z wpisem do rejestru.

Często wskazuje się definiując przedsiębiorcę, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, przepisów tejże ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów

Nie ma to znaczenia dla restrukturyzacji. Przepis wyłącza jedynie stosowanie do w/w rodzajów działalności przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że takiego podmiotu nie można uznać za przedsiębiorcę w rozumieniu kodeksu cywilnego.

W konsekwencji skoro ktoś jest przedsiębiorcą w rozumieniu kodeksu cywilnego to tym samym posiada zdolność do otwarcia wobec siebie postępowania restrukturyzacyjnego. W związku z powyższym powstaje jedno kluczowe pytanie które prowadzi nas do odpowiedzi na pytanie kiedy restrukturyzacja gospodarstwa rolnego (małego) jest możliwa.

Kiedy rolnik indywidualny jest przedsiębiorcą?

Orzecznictwo wskazuje, że nie ma jednego wzorca określającego w sposób uniwersalny status rolnika jako przedsiębiorcy. Kwestia jest zawsze indywidualnie rozstrzygana przy uwzględnieniu konkretnych okoliczności danego przypadku.

Przykładowo jako elementy istotne wskazuje się chociażby zakres prowadzonej działalności rolniczej, jej model oraz stopień organizacyjny. W końcu wskazuje się również, że za kwalifikacją danego rolnika indywidualnego jako przedsiębiorcy może decydować obszar prowadzonego gospodarstwa.

Znane jest również stanowisko Sądu Apelacyjnego, w którym to wyroku Sąd zaznaczył, że co do zasady rolnicy są przedsiębiorcami, za wyjątkiem tych, którzy prowadzą gospodarstwo jedynie w celu zaspokajania własnych potrzeb.

Wyprowadzono więc regułę, że osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne prowadzi działalność gospodarczą co do zasady. Rolnik nie jest zaś przedsiębiorcą, gdy gospodarstwo rolne służy wyłącznie zaspokajaniu potrzeb rodziny rolnika, a nie w celu sprzedaży produktów rolnych. To oczywiście daleko idąca interpretacja. Należy jednak z dużą dozą prawdopodobieństwa uznać, że mamy do czynienia z rolnikiem przedsiębiorcą gdy skala działalności jest znacząca, tzn. rolnik sprzedaje znaczne ilości produktów rolnych, wystawia faktury a jego przedsiębiorstwo jest zorganizowane.

ODDŁUŻANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO

Jak powinien wyglądać plan restrukturyzacji?

Plan restrukturyzacji powinien przedstawić opis sytuacji panującej w przedsiębiorstwie rolnym przed uzyskaniem pomocy publicznej, ale również symulację sytuacji po uzyskaniu pomocy. Nadto w planie powinna znaleźć się analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa rolnego, opis działań, jakie mają zostać podjęte w celu poprawy stanu faktycznego w przedsiębiorstwie rolnym. Plan powinien zawierać także harmonogram zaproponowanych działań i okresu, w przeciągu którego działania będą podejmowane i zakończone.

Wstrzymanie egzekucji

Brak czasu sprowadzający się do tego, że zazwyczaj wierzyciele są zniecierpliwieni i rozpoczynają windykację swoich należności. Mogą to być wezwania do zapłaty, a w skrajnych przypadkach prowadzone postępowania egzekucyjne. Poprzez otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wszelkie egzekucje są wstrzymane, a nowe postępowania nie mogą być wszczynane.

To oznacza, że firma zyskuje czas na podjęcie działań ratunkowych. Zazwyczaj zarządy/przedsiębiorcy mają już gotowy plan działań ratunkowych, ale są zajęci ciągłym “gaszeniem pożarów” i nie mają kiedy wdrażać działania ratunkowe. Postępowanie restrukturyzacyjne przychodzi tu z pomocą.

 

Pozyskiwanie kapitału

Zawsze mówię zainteresowanym restrukturyzacją, że nawet żeby upaść trzeba mieć pieniądze (sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na brak środków na koszty postępowania), tym bardziej potrzeba pieniędzy na restrukturyzację. Czasami wystarczy samo wstrzymanie egzekucji i spłaty zaległości finansowych na kilka miesięcy, żeby spółka odzyskała płynność finansową. Wtedy można powiedzieć, że samo wstrzymanie egzekucji jest przyczynkiem do pozyskania gotówki na bieżące funkcjonowanie. Zazwyczaj jednak potrzeba więcej. Dobrze jak są możliwości dezinwestycyjne (udziały lub akcje w spółkach, nieruchomości, ruchomości). Wtedy zazwyczaj można uwzględnić proces pozyskania finansowania (zabezpieczonego na majątku) lub sprzedaży majątku uwzględnić w planie restrukturyzacyjnym. Możliwości jest tu bardzo dużo.

Nie wchodząc w szczegóły, bo nie jest to przedmiotem niniejszego wpisu, efektem postępowania restrukturyzacyjnego powinno być pozyskanie kapitału lub zredukowanie zadłużenia, które pozwoli firmie odzyskać płynność finansową, tj. na bieżąco spłacać swoje zobowiązania finansowe.

ODDŁUŻANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO

Rodzaje restrukturyzacji

Rozporządzanie budżetem firmy to odpowiedzialne zadanie. Nie zawsze sobie z nim radzimy, tak samo jak z domowymi funduszami, których także nie potrafimy utrzymać w ryzach. Tylko 40 procent Polaków posiada oszczędności na satysfakcjonującym poziomie. Kiedy budowanie kapitału firmy również nie przynosi spodziewanych efektów, a firma upada, należy przemyśleć skorzystanie z jednego z czterech rodzajów restrukturyzacji.

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery procedury:

  1. postępowanie o zatwierdzenie układu,
  2. przyspieszone postępowanie układowe,
  3. postępowanie układowe,
  4. postępowanie sanacyjne.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu to przede wszystkim postępowanie dla dłużników zagrożonych niewypłacalnością. Toczy się głównie poza sądem. Zadłużony przedsiębiorca musi zawrzeć umowę cywilnoprawną z doradcą restrukturyzacyjnym, który przygotuje propozycje układowe dla wierzycieli i samodzielnie zbierze od nich głosy, czy przystają na układ. Dłużnik może też samodzielnie przeprowadzić głosowanie. Jeżeli zbierze ich odpowiednią ilość, składa wniosek do sądu restrukturyzacyjnego w celu zatwierdzenia tego układu. Sąd ma prawo do odmowy.

Przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe i postępowanie układowe toczą się przed sądem restrukturyzacyjnym. Przyspieszone postępowanie układowe może być przeprowadzone, kiedy suma wierzytelności spornych ( czyli takich, które dłużnik kwestionuje i wobec których nie ma prawomocnego wyroku ) uprawniających do głosowania nie będzie przekraczać 15 procent ogólnej sumy wierzytelności. Jeżeli przekraczają 15 procent, wówczas przeprowadza się postępowanie układowe.

W obu przypadkach dłużnik ma prawo do prowadzenia swoich spraw, w dniu otwarcia postępowań powołuje się jednak nadzorcę sądowego. Po wykonaniu wszelkich czynności, wierzyciele głosują za albo przeciw układowi.

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne jest przeznaczone dla dłużników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Sąd powołuje zarządcę, który prowadzi sprawy spółki i przygotowuje oraz wdraża w ciągu roku plan restrukturyzacyjny. Może odstępować od nierentownych kontraktów, a nawet zwalniać pracowników, jeśli zachodzi taka potrzeba. Po realizacji części albo całości tego planu w ciągu roku od otwarcia postępowania, sąd zwołuje zgromadzenie wierzycieli. Podczas zgromadzenia będą oni głosować za albo przeciw układowi.

ODDŁUŻANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO
ODDŁUŻANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO

W ramach w/w rozwiązania możemy zaproponować Klientom następujące korzyści:

I szalenie ważna korzyść:

wstrzymanie bieżących płatności rat miesięcznych z wszystkich kredytów gotówkowych na okres do 24 miesięcy (w ten czas cały DOCHÓD ląduje w portfelu Klienta)

(niecelowych, konsumpcyjnych- NIEHIPOTECZNYCH- czyli Alior, Nest, Millenium, BGŻ, Getin, TFbank, ING bank, Santander, Banki spółdzielcze i inne produkty w formie kredytu gotówkowego)

II korzyść:

wstrzymanie wszystkich rat miesięcznych z tytułu kredytów poza bankowych objętych licencją KNF na okres do 24 miesięcy (w ten czas cały DOCHÓD ląduje w portfelu Klienta ) (czyli korporacje tj. Vivus, Zaplo, Asa, Mikrokasa, Zaplo, Euroloan, Hapipozyczka, Spokokasa i inne itp. )

III korzyść :

wstrzymanie wszystkich prywatnych wierzytelności na okres do 24 miesięcy (w ten czas cały DOCHÓD ląduje w portfelu Klienta ) z tytułu: niezapłaconych faktur np. za środki ochrony roślin, nawozy, pasze, zakup urządzeń, maszyn, krów, trzody, części zamienne, faktury za paliwo, inne niezapłacone faktury za zlecenia/ usługi, towary/ zakupione dobra

IV korzyść szalenie ważna:

Umorzenie części długu tj. DO 70% wartości całej masy długu niezabezpieczonych (wraz z naliczonymi odsetkami, opłatami manipulacyjnymi, prowizjami itp) Reszta długu będzie sądownie zatwierdzona i rozciągnięta do spłaty na całe kolejne 10 lat (Klient otrzyma nowy sądowy harmonogram płatny do Zarządcy a Zarządca do wierzycieli)

 V korzyść:

Ochrona majątku przed komornikiem– zajęciem komorniczym- licytacją.

MOŻLIWOŚĆ WSTRZYMANIA BIEŻĄCEJ LICYTACJI ORAZ UWOLNIENIE DOCHODU PRZEJĘTEGO PRZEZ KOMORNIKA!

Dodatkowo w czasie trwania restrukturyzacji Klient ma zagwarantowaną ochronę majątku przez okres 5 lat.

Kiedy powinni zgłosić się do Państwa rolnicy, którzy mają problemy?

Są dwie przesłanki. Kiedy istnieje zagrożenie niewypłacalności lub niewypłacalność. Najczęściej zgłaszają się do nas rolnicy, którzy mają już rozwiązane umowy kredytowe, leasingowe. Mają już pozwy w sądach o zapłatę, nakazy zapłaty. Rolnik, nad którym wisi widmo niewypłacalności może się z nami skontaktować. Ponadto, po pomoc powinni zgłosić się ci rolnicy, którzy mają wyznaczony termin licytacji w sądzie.

W jaki sposób można się z Państwem skontaktować ?

Do nas nie trzeba przyjeżdżać. Wystarczy wypełnić poniższy formularz kontaktowy lub kontakt telefoniczny z naszą Kancelarią. Jeżeli przygotowujemy restrukturyzację wszystko może odbywać się mailowo lub listownie. Obsługujemy Klientów niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

Konsultacja w formie telefonicznej lub spotkania jest bezpłatna. Zawsze jasno i obrazowo staramy się przedstawić rozwiązania wyjścia z problemu z jakim zgłosił się do nas rolnik. 

Zadzwoń do nas  lub wypełnij formularz i bezpłatnie sprawdź czy się kwalifikujesz

Jeżeli  temat jest dla Ciebie interesujący i chcesz dowiedzieć się, czy Ty możesz w swojej sytuacji skorzystać z takiego rozwiązania to skontaktuj się ze mną   

tel 695 387 448

KREDYTY, POŻYCZKI PRYWATNE,
supraxconsulting elbląg www.supraxconsulting.pl
KREDYTY, POŻYCZKI PRYWATNE, RESTRUKTURYZACJA POMOC ODDŁUŻANIE
KREDYTY, POŻYCZKI PRYWATNE, RESTRUKTURYZACJA POMOC ODDŁUŻANIE
KREDYTY, POŻYCZKI PRYWATNE,
supraxconsulting elbląg www.supraxconsulting.pl
KREDYTY, POŻYCZKI PRYWATNE,
KREDYTY, POŻYCZKI PRYWATNE, RESTRUKTURYZACJA POMOC ODDŁUŻANIE
supraxconsulting elbląg www.supraxconsulting.pl
KREDYTY, POŻYCZKI PRYWATNE,

TU MOŻESZ POBRAĆ RAPORT BIK

Dlaczego warto pobrać RAPORT BIK

dowiesz się, co banki wiedzą o Tobie i lepiej przygotujesz się do wzięcia kredytu

ocenisz swoje szanse na kredyt

upewnisz się, że nikt nie wziął kredytu na Twoje dane

POBIERZ RAPORT
TU MOŻESZ URUCHOMIĆ ALERT BIK

Dlaczego warto uruchomić ALERT BIK

ZAWSZE BĘDZIESZ BEZPIECZNY NIKT NIE WEŹMIE KREDYTU NA TWOJE DANE możesz wyprzedzić oszusta od razu dowiesz się o próbie wyłudzenia alerty działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

URUCHOM ALERT